Załącznik nr 1 OWH (Ogólnych Warunków Handlowych) - Regulamin reklamacji

 1. Przed odbiorem przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie jest uszkodzone; zaraz po odbiorze Towaru należy także sprawdzić zawartość paczki. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania Kupujący nie musi odbierać przesyłki, zobowiązany jest natomiast do sporządzenia, wspólnie z kurierem, „Zgłoszenia szkody“.

 2. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego Towaru, Kupujący ma prawo do reklamacji. Bez zbędnej zwłoki Kupujący wypełni formularz reklamacji, który dostępny jest na stronie sklepu internetowego. Dokonując reklamacji, należy pamiętać o przestrzeganiu podanych niżej terminów. Reklamacja dotycząca niezgodności zawartości przesyłki z Zamówieniem (tzn. niezgodność ilości, rodzaju i ceny Towaru) bądź błędnych danych w wystawionych dokumentach musi zostać zgłoszona do 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru. Reklamację Widocznych wad Kupujący musi zgłosić do 30 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru. Reklamację Ukrytych wad Kupujący musi zgłosić najpóźniej do 6 miesięcy od dnia odbioru Towaru. Późniejsza reklamacja nie zostanie uznana. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu w ustalonym wcześniej terminie na adres podany w punkcie numer 6.Sprzedający ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, licząc od momentu spełnienia wszelkich wymogów związanych z reklamacją, opisanych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność z warunkami Regulaminu, Sprzedający nie uzna reklamacji Kupującego.

 3. Sprzedający nie będzie rozpatrywał reklamacji Towaru przysłanego bez odpowiedniego formularza. Jeżeli formularz reklamacji nie zostanie wypełniony nawet w terminie 7 dni od doręczenia reklamowanego Towaru, Sprzedający odeśle Towar na koszt Kupującego. Dołączenie fotografii uszkodzonego Towaru może przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji.

 4. Za wadę nie można uznać zmiany cech Towaru, do których doszło w wyniku użytkowania. Wadę polegającą na różnicy w ilości zamówionego i dostarczonego Towaru Kupujący wykazuje za pomocą obiektywnych dowodów, np. świadectwa niezależnej osoby trzeciej.

 5. Złożenie reklamacji nie powoduje przesunięcia w czasie terminu płatności za Towar, którego dotyczy reklamacja.

 6. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru na własny koszt do punktu (magazynu) prowadzonego przez Sprzedającego.

 7. Reklamowany Towar musi być czysty, bez uszkodzeń mechanicznych, bez nadruków i haftów lub innych śladów użytkowania; nie mógł być używany (noszony) czy zniszczony przez Kupującego. Do przesyłki Kupujący dołączy wydrukowany formularz reklamacji, zawierający dokładny opis wady. W przypadku wady ukrytej powyższe wytyczne zostaną wzięte pod uwagę w stopniu zależnym od charakteru wady.

 8. Jeżeli reklamacja Kupującego nie zostanie uznana, choćby z powodu jej niezgodności z niniejszym Regulaminem reklamacji lub z tej przyczyny, iż była nieuzasadniona, Sprzedający ma prawo zwłaszcza do zwrotu kosztów poniesonych w związku z wysyłką Towaru, którego dotyczyła reklamacja, z powrotem do Kupującego, a ponadto kosztów wynikających z procesu rozpatrywania reklamacji Kupującego. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedający pokryje koszty związane z transportem reklamowanego Towaru.

 9. Reklamacja uznana przez Sprzedającego (czyli reklamacja pozytywnie rozpatrzona przez Sprzedającego na rzecz Kupującego) może zostać rozwiązana w formie:

  a. na. naprawy lub wymiany wadliwego Towaru lub jego części za Towar bez wad,

  b. udzielenia rabatu na wadliwy Towar, biorąc pod uwagę charakter wady i możliwości użytkowania Towaru,

  c. zwrotu pieniędzy na podstawie faktury korygującej, przesłanej Kupującemu przez Sprzedającego; Kupujący zobowiązany jest do podpisania dokumentu i dostarczenia go z powrotem Sprzedającemu. 

 10. Wybór między formami a) i c) zależy wyłącznie od Sprzedającego. Sprzedający weźmie pod uwagę charaketer wady i Towaru w taki sposób, by wada została usunięta efektywnie, szybko i oszczędnie. Formą reklamacji typu b) może być wzajemne porozumienie zawarte między Sprzedającym a Kupującym.